Bist du in Deutschland? Cosibella auch!

Um Ihnen ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten, leiten wir Sie zu unserem deutschen Shop weiter.

Die Produktpalette im Zielshop ist sorgfältig ausgewählt, um die Vorlieben und Bedürfnisse der deutschen Kunden zu erfüllen und ein umfassendes Einkaufserlebnis und einen persönlichen Service zu gewährleisten.

Regulamin Usługi Wirtualny kosmetolog

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Usługi Wirtualny kosmetolog świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

a) Usługodawca - Cosibella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000832314, NIP: 5223180504, REGON: 385746050,

b) Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22((1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),

c) Usługa – usługa Wirtualny Kosmetolog świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem udostępnionego na stronie www.cosibella.pl formularza online polegająca na udzielaniu podstawowej porady z zakresu kosmetologii tj. wskazania proponowanych produktów kosmetycznych do stosowania przez Usługobiorcę w oparciu o odpowiedzi Usługobiorcy na pytania w formie testu zadane w formularzu. Po udzieleniu odpowiedzi przez Usługobiorcę na pytania zadane w formularzu zostanie wygenerowana lista kosmetyków w formie dwóch wersji zestawów pielęgnacyjnych: podstawowej i rozszerzonej. Na wersję podstawową składa się 5 kosmetyków odpowiadających poszczególnym etapom pielęgnacji: demakijaż, mycie, serum, krem na dzień SPF i Krem nawilżający na noc. W zależności od odpowiedzi klienta na pytania 8), 12) i 13) w wyniku mogą pojawić się również wskazówki dotyczące pielęgnacji i wpływu różnych czynników na kondycję skóry. Na pielęgnację rozszerzoną, która jest wzbogaceniem i rozbudowaniem pielęgnacji podstawowej, składa się tonik, złuszczanie, maska, serum NOC i kosmetyk pod oczy. Wersja podstawowa zostanie wyświetlona na monitorze Usługobiorcy niezwłocznie po odpowiedzi na ostatnie pytanie w formularzu. Wersja rozszerzona nie jest widoczna dla Usługobiorcy w wyniku wyświetlanym niezwłocznie po odpowiedzi na ostatnie pytanie w formularzu. Usługobiorca może otrzymać pielęgnację rozszerzoną wyłącznie drogą mailową, po uprzednim wyrażeniu zgody na dołączenie do subskrybentów newslettera i przetwarzanie jego danych w celach marketingowych. Usługobiorca może otrzymać również pielęgnację podstawową drogą mailową po uprzednim wyrażeniu zgody na dołączenie do subskrybentów newslettera i przetwarzanie jego danych w celach marketingowych. Usługi nie stanowią świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711),

d) Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

e) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II Charakterystyka usługi

1. Usługobiorca chcąc skorzystać z Usługi, musi wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://cosibella.pl/Wirtualny-kosmetolog-ccms-pol-288.html i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania odnoszące się do jego wieku, typu skóry, rodzaju problemów skórnych i stylu życia.

2. Wynik testu Usługobiorca uzyska natychmiast po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie. Wynik testu zostanie wyświetlony w postaci listy kosmetyków i zawiera informacje o proponowanej pielęgnacji podstawowej.

3. Jeśli Usługobiorca zainteresowany jest uzyskaniem wersji rozszerzonej Usługi zawierającej informacje o dodatkowych kosmetykach, Usługobiorca podaje w formularzu swój adres email, na który wysłana zostaje pielęgnacja rozszerzona. Warunkiem uzyskania rozszerzonej wersji Usługi na podany adres email jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy newslettera zawierającego informacje o nowościach, akcjach i dostawach oraz rady dotyczące pielęgnacji skóry i włosów. Usługobiorca w każdej chwili może wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem dotychczas otrzymanych wiadomości.

4. Przekazane Usługobiorcy w ramach konsultacji treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do jego użytku osobistego związanego z korzystaniem z Usługi. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub wykorzystanie komercyjne wskazanych treści jest zabronione.

5. Usługobiorca, wypełniając w/w formularz i wysyłając go, zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunkami świadczenia Usługi jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Zarówno formularz, wszystkie pytania w nim zawarte jak i rezultat testu są objęte prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). Wszelkie prawa autorskie należą do Spółki Cosibella Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 832314, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, REGON 385746050, NIP 5223180504. Zabronione jest kopiowanie, edytowanie, rozpowszechnianie fragmentów oraz wszelkie formy odpłatnej i nieodpłatnej dystrybucji.

7. Umowa o świadczenie Usługi obowiązuje przez czas niezbędny do jej wykonania. Usługa jest bezpłatna.

8. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny

9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Usługobiorca może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres email Usługodawcy zamowienia@cosibella.pl lub listownie na adres ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa.

10. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie do momentu wykonania Usługi.

11. Usługobiorca może w każdym czasie cofnąć zgodę na subskrypcję newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III. Prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego. Ponadto Usługobiorca zobowiązany jest do nie nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługobiorca podczas procesu zamawiania rozszerzonej pielęgnacji podaje swój prawdziwy oraz aktualny adres email. Usługobiorca zainteresowany otrzymaniem pielęgnacji podstawowej drogą mailową podaje swój prawdziwy oraz aktualny adres email.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą celem realizacji Usługi, w szczególności do podania zgodnych z prawdą, precyzyjnych i kompletnych informacji w formularzu.

5. Usługobiorca wyraża zgodę na kontakt na podany przez siebie adres mailowy.

6. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia rzetelnej porady kosmetologicznej w zakresie w jakim to możliwe jedynie na podstawie przekazanych przez Usługobiorcę informacji.

7. Zważywszy, że Usługodawca nie ma możliwości dokonania bezpośredniej analizy stanu skóry Usługobiorcy oraz polegać może jedynie na informacjach przekazanych przez Usługobiorcę odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w sytuacji umyślnego lub nieumyślnego zatajenia informacji, podania informacji niepełnych lub niezgodnych z prawdą. Przed użyciem każdego z zaproponowanych produktów należy zapoznać się z załączoną do niego ulotką oraz wykonać próbę uczuleniową. Więcej o próbie uczuleniowej piszemy tu Próba uczuleniowa - przewodnik. Zawartość merytoryczna Usługi nie zastępuje porady lekarskiej ani kosmetologicznej oraz nie stanowi uniwersalnej porady dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdej skóry. Każda osoba ma specyficzne potrzeby skóry, inny stan zdrowia, może stosować leki wpływające na wrażliwość skóry i wszystkie te czynniki mają wpływ na działanie kosmetyków na skórę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone zastosowaniem się do przedstawionych treści lub też niezastosowaniem się do nich. Każda porada kosmetologiczna wymaga bowiem indywidualnego podejścia do danej osoby oraz wzięcia pod uwagę wszelkich czynników i okoliczności.

8. Przesyłany Usługobiorcy plan pielęgnacyjny stanowi jedynie sugerowany opis etapów pielęgnacji, proponowanych kosmetyków i porad dotyczących całościowego podejścia do dbania o skórę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zaproponowanych kosmetyków ani za wywołane przez nie skutki uboczne, reakcje alergiczne i inne działania niepożądane.

9. Usługodawca, w przypadkach szczególnych, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac służących przywróceniu bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub niewłaściwe funkcjonowanie systemu, obniżenie jakości spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, z których korzysta Usługobiorca.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Usługodawca ustali, że Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub Usługobiorca w jakikolwiek sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług lub nieodpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także innych haseł, które Usługobiorca winien zachować w poufności.

V. Warunki techniczne oraz zagrożenia

1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

a) dostęp do sieci Internet;

b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail)

c) zainstalowana przeglądarka internetowa Opera, Firefox, Chrome, Safari.

2. Usługodawca zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, która jest niezbędna celem skorzystania z Usługi istnieje ryzyko, które Usługobiorca akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Dlatego też, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca we własnym zakresie zabezpieczył swoje urządzenie, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu do poczty email, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci WiFi.

VI. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

2. Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Usługobiorców na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4. Usługodawca spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO, względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy. Jednocześnie zawierająca wszystkie niezbędne informacje z zakresu danych osobowych Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu wykonania Usług, rozpatrywania reklamacji, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także za zgodą Usługobiorców w celu subskrypcji newslettera. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi lub do czasu rezygnacji z Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane w celu subskrypcji newslettera o będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W momencie zakończenia przetwarzania dane osobowe Usługobiorcy zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane (proces uniemożliwiający identyfikację Usługobiorcy).

5. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z formularza na urządzeniach Usługobiorców zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Instalacja cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usługi. Cookies nie pozwalają na identyfikację Usługobiorców. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w związku ze świadczeniem Usług.

2. Reklamacje winny być składane w formie e-mail na adres: zamowienia@cosibella.pl

3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, nie później niż 2 lata od wykonania Usługi.

4. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia, datę jego wystąpienia oraz dane identyfikujące Usługobiorcę umożliwiające przedstawienie mu odpowiedzi na reklamację (w tym adres kontaktowy).

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest za pośrednictwem adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

7. Usługodawca zastrzega, że reklamacje niezawierające informacji określonych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

XIX Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2022 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców – do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

3. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do Usług,
  • zmiana (w tym dodanie) Usług,
  • zmiana danych Usługodawcy,
  • przeciwdziałanie nadużyciom,
  • konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie,
  • wprowadzenie nowych platform lub narzędzi, świadczenia Usług,
  • zmiany w zakresie procedur w tym rezerwacji lub świadczenia Usług.

4. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich podania do wiadomości.

5. Regulamin wraz z załącznikami jest na stałe dostępny nieodpłatnie pod adresem https://cosibella.pl/Wirtualny-kosmetolog-ccms-pol-288.html w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

6. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres zamowienia@cosibella.pl.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

8. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usługi rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

9. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

pixel