Bist du in Deutschland? Cosibella auch!

Um Ihnen ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten, leiten wir Sie zu unserem deutschen Shop weiter.

Die Produktpalette im Zielshop ist sorgfältig ausgewählt, um die Vorlieben und Bedürfnisse der deutschen Kunden zu erfüllen und ein umfassendes Einkaufserlebnis und einen persönlichen Service zu gewährleisten.

Reklamacje i zwroty

 1. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru). Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru tj. od dnia doręczenia przesyłki lub odbioru osobistego towaru.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
   • pocztą na adres: Cosibella Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 Budynek D3, 02-274 Warszawa
   • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@cosibella.pl
   • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie na jeden ze wskazanych powyżej adresów wzoru formularza „Odstąpienie od umowy” (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
   Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie mają taką samą moc prawną. Wybór jednego z nich zależy wyłącznie od Konsumenta.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwracanym produktem, Sklep sprawdzi czy odstąpienie od umowy zostało złożone w ustawowym terminie oraz stan produktu (czy to towar faktycznie kupiony w Sklepie, czy nie nastąpiło zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Po rozpatrzeniu odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Konsumenta.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwraca się Konsumentowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Przy czym sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Jeżeli zwrot produktu nie zostanie uznany Sklep przekaże na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W takiej sytuacji na wskazany adres zwrotny Sklep odeśle produkt, pokrywając koszt przesyłki.
  10. Towar należy odesłać na adres: Cosibella Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 Budynek D3, 02-274 Warszawa.
  11. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Konsumenta za pomocą dowolnej firmy oferującej usługi kurierskie lub pocztowe zapewniającej bezpieczny zwrot towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
  12. Konsument może także zwrócić rzecz osobiście pod adresem: ul. Łucka 18/11 00-845 Warszawa, Woronicza 24 02-625 Warszawa, Wileńska 14c 03-414 Warszawa.
  13. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 2. Reklamacje towarów
  1. Regulacje dotyczące konsumentów

   Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad, pełnowartościowe, zgodne z umową. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z przepisami jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Konsumentowi. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
    • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
    • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
   2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
    • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
     • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
     • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
     • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
    • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
    • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
   3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, wskazanym wyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
   4. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
   5. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze Sklepem pod numerem telefonu: 22-602-28-32. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
   6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep. Konsument udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
   7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
    • Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta
    • Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta
    • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
    • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta
    • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
   8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sklep zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sklepowi na jego koszt. Sklep zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   9. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
   10. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady lub jest niezgodny z umową, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną: Przesłanie do Sklepu produktu, który chce się zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisane będą szczegółowe powody reklamacji produktu, żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
   11. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione koszty poprzez: naprawę lub wymianę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
   12. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych na nasz koszt towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
   13. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres: Cosibella Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 Budynek D3, 02-274 Warszawa lub elektroniczną na adres zamowienia@cosibella.pl.
   14. W przypadku reklamacji należy wysłać towar na adres: Cosibella Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 Budynek D3, 02-274 Warszawa. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja towaru” (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Można także złożyć reklamację nie używając tego formularza.
   15. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie.
  2. Regulacje dotyczące przedsiębiorców
   1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów sklep ponosi odpowiedzialność za wady. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z przepisami jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie.
   2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient niebędący Konsumentem otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: zamowienia@cosibella.pl.
   3. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady lub jest niezgodny z umową, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną: Przesłanie do Sklepu produktu, który chce się zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisane będą szczegółowe powody reklamacji produktu, żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą, koszt zostanie zwrócony po przesłaniu dowodu wysłania towaru.
   4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione koszty poprzez: naprawę lub wymianę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
   5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych na koszt Klienta towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
   6. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres: Cosibella Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 Budynek D3, 02-274 Warszawa lub elektroniczną na adres zamowienia@cosibella.pl.
   7. W przypadku reklamacji należy wysłać towar na adres: Cosibella Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 Budynek D3, 02-274 Warszawa. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja towaru” (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Można także złożyć reklamację nie używając tego formularza.
   8. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
   9. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
   10. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
   11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
Formularz Reklamacji
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:
zamowienia@cosibella.pl

lub telefonicznie:
22-602-28-32
pixel