Bist du in Deutschland? Cosibella auch!

Um Ihnen ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten, leiten wir Sie zu unserem deutschen Shop weiter.

Die Produktpalette im Zielshop ist sorgfältig ausgewählt, um die Vorlieben und Bedürfnisse der deutschen Kunden zu erfüllen und ein umfassendes Einkaufserlebnis und einen persönlichen Service zu gewährleisten.

Regulamin Ankiety kosmetologicznej

 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usługi konsultacji kosmetologicznych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
   • Usługodawca - Cosibella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000832314, NIP: 5223180504, REGON: 385746050,
   • Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) oraz pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem udostępnionego na stronie cosibella.pl formularza online. Usługa ma postać Ankiety kosmetologicznej, polega na udzielaniu konsultacji z zakresu kosmetologii na podstawie przekazanych informacji, opisów oraz załączonych zdjęć. Plan pielęgnacyjny zostanie wysłany Usługodawcy drogą mailową i będzie przedstawiony w postaci wiadomości email. Usługa nie stanowi świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r. poz. 991),
   • Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
   • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Charakterystyka Usługi:
 3. Ankieta kosmetologiczna

  1. Usługobiorca, chcąc skorzystać z Usługi, musi wypełnić ankietę znajdującą się pod adresem: Ankieta Kosmetologiczna
   W formularzu Usługobiorca zobowiązany jest przekazać następujące dane: imię, wiek, adres e-mail, informacje na temat typu skóry, problemu skórnego nad jakim chce pracować, dane o pielęgnacji skóry pod oczami oraz informację czy jest w ciąży/karmi piersią. Dodatkowo Usługobiorca załącza zdjęcia fragmentów skóry.
  2. W najbliższym możliwym terminie Usługodawca przeanalizuje przesłany formularz i na podany adres email prześle Usługodawcy plan pielęgnacyjny, gdzie będzie się znajdować opis etapów pielęgnacji (tj. pierwszy i drugi etap oczyszczania, tonizacja, serum, krem nawilżający, krem z filtrem SPF i złuszczanie) i propozycja kosmetyków do każdego z etapów.
  3. Przekazane Usługobiorcy w ramach konsultacji treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do jego użytku osobistego związanego z korzystaniem z Usługi. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub wykorzystanie inne niż na własny użytek wskazanych treści jest niedozwolone.
  4. Usługobiorca, dokonując zapłaty za usługę, zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Umowa o świadczenie Usługi obowiązuje przez czas niezbędny do jej wykonania tj. wykonania Usługi.
  6. Usługa jest bezpłatna.
  7. Usługobiorca może w dowolnym momencie odstąpić od umowy i zrezygnować z Usługi.
  8. Usługobiorca, zawierając umowę o świadczenie Usług, jednocześnie oświadcza, że jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość tego oświadczenia.
 4. Prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy
  1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego. Ponadto Usługobiorca zobowiązany jest do nie nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane. W przypadku zmiany danych, o ile jeszcze nie wykonano Usługi Usługobiorca niezwłocznie informuje Usługodawcę wysyłając mu wiadomość e-mail na adres kosmetolog@cosibella.pl
  4. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą celem realizacji Usługi, w szczególności do podania zgodnych z prawdą, precyzyjnych i kompletnych informacji w formularzu.
  5. Usługobiorca wyraża zgodę na kontakt na podany przez siebie adres mailowy.
  6. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia rzetelnej i fachowej porady kosmetologicznej jedynie na podstawie przekazanych przez Usługobiorcę informacji i zdjęć.
  7. Zważywszy, że Usługodawca nie ma możliwości dokonania bezpośredniej analizy stanu skóry Usługobiorcy oraz polegać może jedynie na informacjach przekazanych przez Usługobiorcę w szczególności odnośnie dotychczasowej pielęgnacji oraz stanu zdrowia odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w sytuacji umyślnego lub nieumyślnego zatajenia informacji, podania informacji niepełnych lub niezgodnych z prawdą.
  8. Przesyłany Usługobiorcy plan pielęgnacyjny stanowi jedynie sugerowany opis etapów pielęgnacji i proponowanych kosmetyków. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zaproponowanych kosmetyków ani za wywołane przez nie skutki uboczne, reakcje alergiczne i inne działania niepożądane. Usługobiorca zobowiązany jest przed rozpoczęciem używania każdego produktu wykonać próbę uczuleniową i zapoznać się z ulotką dołączoną do tego produktu oraz zastosować się do informacji w niej zawartych.
  9. Usługodawca, w przypadkach szczególnych, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac służących przywróceniu bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub niewłaściwe funkcjonowanie systemu, obniżenie jakości spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, z których korzysta Usługobiorca.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Usługodawca ustali, że Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub Usługobiorca w jakikolwiek sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług lub nieodpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także innych haseł, które Usługobiorca winien zachować w poufności.
 5. Warunki techniczne oraz zagrożenia
  1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
   • dostęp do sieci Internet;
   • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail)
   • zainstalowana przeglądarka internetowa Opera, Firefox, Chrome, Safari.
  2. Usługodawca zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, która jest niezbędna celem skorzystania z Usługi istnieje ryzyko, które Usługobiorca akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Dlatego też, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca we własnym zakresie zabezpieczył swoje urządzenie, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu do poczty email, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci WiFi.
 6. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
  2. Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Usługobiorców na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
  3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  4. Usługobiorca dobrowolnie podaje swoje dane osobowe wskazane w formularzu, podanie danych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Usługi. Niepodanie danych uniemożliwia wykonanie Usługi. W dowolnym momencie Usługobiorca może wycofać zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych Usługobiorca zobowiązany jest wysłać maila na adres kosmetolog@cosibella.pl.
  5. Usługodawca spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO, względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy. Jednocześnie zawierająca wszystkie niezbędne informacje z zakresu danych osobowych Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu wykonania Usługi, rozpatrywania reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi lub do czasu rezygnacji z Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania oraz udzielania dalszych porad i odpowiedzi na pytania Usługobiorcy. W momencie zakończenia przetwarzania dane osobowe Usługobiorcy zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane (proces uniemożliwiający identyfikację Usługobiorcy).
  6. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z formularza podczas zamawiania Usługi na urządzeniach Usługobiorców zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Instalacja cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług. Cookies nie pozwalają na identyfikację Usługobiorców. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w związku ze świadczeniem Usług.
  2. Reklamacje winny być składane w formie e-mail na adres: zamowienia@cosibella.pl
  3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, nie później niż 2 lata od wykonania Usługi.
  4. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia, datę jego wystąpienia oraz dane identyfikujące Usługobiorcę umożliwiające przedstawienie mu odpowiedzi na reklamację (w tym adres kontaktowy).
  5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest za pośrednictwem adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
  6. Usługodawca zastrzega, że reklamacje nie zawierające informacji określonych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.04.2024 r.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców – do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.
  3. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
   • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do Usług,
   • zmiana (w tym dodanie) Usług,
   • zmiana danych Organizatora,
   • przeciwdziałanie nadużyciom,
   • konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie,
   • wprowadzenie nowych platform lub narzędzi, świadczenia Usług,
   • zmiany w zakresie procedur w tym rezerwacji lub świadczenia Usług.
  4. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich podania do wiadomości.
  5. Regulamin wraz z załącznikami jest na stałe dostępny nieodpłatnie pod adresem Regulamin Ankiety Kosmetologicznej w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
  6. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres kosmetolog@cosibella.pl
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
  8. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usługi rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
  9. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
 2. Załącznik nr 1 w formie: PDF

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Cosibella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000832314, NIP: 5223180504, REGON: 385746050 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: zamowienia@cosibella.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  data zawarcia umowy .... .... .... .... .... .... .... .. (data zawarcia umowy)

  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KONSUMENTA

  Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi ANKIETA KOSMETOLOGICZNA. .... .... ....

  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... DATA I PODPIS KONSUMENTA

 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Klauzula informacyjna
 4. Załącznik nr 2 w formie: PDF

  Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cosibella Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie-XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 832314, adres: ul.Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, REGON 385746050, NIP 5223180504.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Usługi konsultacji kosmetologicznej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie odbiorców: biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, banki, podmioty świadczące usługi chmurowe, prawne i hostingowe.
  4. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi lub do czasu rezygnacji z Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania tj.administrator danych będzie przechowywał dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, lub wykonanej usługi albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy W momencie zakończenia przetwarzania dane osobowe Usługobiorcy zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane (proces uniemożliwiający identyfikację Usługobiorcy).
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Pana/Panią, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji kosmetologicznej przez Pana/Panią jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i zrealizowania usługi. Nie podanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usługi.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego (tzn. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
pixel